Ogólne Warunki Użytkowania i Ogólne Warunki Usług

 

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

PREAMBUŁA

 

BEEMOOV, Spółka Akcyjna Uproszczona (SAS) o kapitale 200.000 euro, wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek w Nantes pod numerem B 492 377 908, z siedzibą w 57 Boulevard Gaston Serpette, 44000 Nantes (zwana dalej „BEEMOOV” lub „OPERATOREM”) jest wydawcą i eksploatuje platformy gier on-line zamieszczone na stronie www.beemoov.com (zwane dalej „PLATFORMAMI”).

 

 Niniejsze OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA regulują użytkowanie poszczególnych PLATFORM, których wydawcą jest BEEMOOV i oferowanych usług (zwanych dalej USŁUGAMI”).

 

 WSZELKIE UŻYTKOWANIE Z JAKIEGOKOLWIEK TYTUŁU KTÓREJKOLWIEK Z PLATFORM GIER, KTÓRYCH WYDAWCĄ JEST BEEMOOV BEZWZGLĘDNIE WYMAGA AKCEPTACJI BEZ ZASTRZEŻEŃ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NINIEJSZY OGÓLNYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA (OWU).ARTYKUŁ 1: DEFINICJE • - KONTO: oznacza interfejs, na którym są zgrupowane dane przekazane przez CZŁONKA i przechowywane na PLATFORMACH.  


 • - UCZESTNIK: oznacza CZŁONKA, który zamieszcza posty na FORACH. 


 • - FORUM: oznacza każde forum dostępne na PLATFORMIE oraz każdą stronę w portalu społecznościowym połączonym z grą BEEMOOV.  


 • - CZŁONEK: oznacza każdą osobę zarejestrowaną na PLATFORMIE w celu korzystania z różnych usług oferowanych przez BEEMOOV.  


 • - OPCJA: oznacza wszelkie wyposażenie lub wszelkie postacie lub, szerzej, wszelkie dodatkowe odpłatne funkcjonalności gry.  


 • - STRONY: oznacza wspólnie UŻYTKOWNIKÓW i BEEMOOV. 


 • - PLATFORMY: oznacza bez różnicy jedną z którychkolwiek stron internetowych i aplikacji mobilnych do obsługi gier BEEMOOV. PLATFORMY obejmują wszystkie administrowane strony web, aplikacje mobilne i usługi oferowane UŻYTKOWNIKOM,  


 • - USŁUGA: oznacza wszystkie usługi oferowane przez BEEMOOV UŻYTKOWNIKOM, którzy chcą grać on-line.  


 • - UŻYTKOWNICY: oznacza wspólnie CZŁONKÓW i ODWIEDZAJĄCYCH.  


 • - ODWIEDZAJĄCY: oznacza każdą osobę, która odwiedza i nawiguje na PLATFORMIE.  ARTYKUŁ 2: ROLA BEEMOOV2.1 Rola BEEMOOV jako operatora platformy gier on-line

 

BEEMOOV za pośrednictwem swojej PLATFORMY oferuje UŻYTKOWNIKOM pewne informacje, funkcjonalności i USŁUGI.

 

Zadaniem PLATFORMY jest umożliwienie UŻYTKOWNIKOM granie on-line.

 

2.2 Rola BEEMOOV jako operatora platformy on-line

 

2.2.1 Działanie BEEMOOV w charakterze zwykłego pośrednika.

 

PLATFORMY, których wydawcą jest BEEMOOV umożliwiają CZŁONKOM dostęp i zamieszczanie postów na FORACH. BEEMOOV umożliwia w ten sposób kontakt między różnymi stronami w celu udostępnienia treści.

 

W tym przypadku BEEMOOV nie ma żadnej wstępnej kontroli nad zamieszczanymi postami na FORUM i działa jako zwykły pośrednik.

 

2.2.2 Rzetelność, Klarowność i Przejrzystość

 

Jako operator platformy on-line, BEEMOOV działa w sposób neutralny, klarowny i przejrzysty.

 

Posty UCZESTNIKÓW są zamieszczane w porządku chronologicznym.

 

Jeżeli miesięczna liczba pojedynczych odwiedzin na FORUM przekroczy pięć milionów osób, BEEMOOV opublikuje zestaw dobrych praktyk.ARTYKUŁ 3: AKCEPTACJA OWUUżytkowanie funkcjonalności PLATFORMY i USŁUG wymaga zaakceptowania niniejszych OWU.

 

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do uważnego przeczytania niniejszych OWU przy wejściu na PLATFORMĘ i jest proszony o ich pobranie, wydrukowanie i zachowanie kopii.

 

Odsyłacz do niniejszych OWU jest zamieszczony na dole każdej strony PLATFORM w formie linka hipertekstowego i można je w każdej chwili skonsultować.

 

ARTYKUŁ 4: SPECYFIKACJE TECHNICZNE

 

UŻYTKOWNIK przyznaje, że dysponuje środkami i kompetencjami niezbędnymi do użytkowania PLATFORMY.

 

Koszty wyposażenia koniecznego do uzyskania dostępu i do użytkowania PLATFORMY oraz koszty telekomunikacyjne z nimi związane ponosi UŻYTKOWNIK.ARTYKUŁ 5: WARUNKI REJESTRACJIRejestracja w charakterze CZŁONKA jest z zasady otwarta dla każdej osoby fizycznej z zastrzeżeniem postanowień przewidzianych w ARTYKULE 14 niniejszych OWU.

 

Jedynie osoby pełnoletnie i mające zdolność do działań prawnych lub osoby niepełnoletnie powyżej 16 roku życia mające zezwolenie swoich prawnych przedstawicieli mogą się zarejestrować i zostać CZŁONKIEM.

 

Każdy ODWIEDZAJĄCY, który chce zarejestrować się na PLATFORMIE jako CZŁONEK musi wybrać osobisty login i hasło lub zarejestrować się przez Facebooka, Google Play Games lub Apple Game Center.

 

UŻYTKOWNIK ma obowiązek zadbać o poufność swojego loginu i hasła. Każde logowanie do KONTA CZŁONKA przy pomocy loginu i hasła wybranych podczas rejestracji (lub przy pomocy innych opcji, takich jak Facebook, Google Play Games, Apple Game Center, itp.) zostanie uznane za wykonane osobiście przez CZŁONKA.

 

Z wyjątkiem przypadków, gdy Użytkownik rejestruje się na Platformie przez Facebooka, Google Play Games i Apple Game Center, utworzenie KONTA wymaga podania ważnego adresu poczty elektronicznej.

 

Utworzenie kilku KONT na PLATFORMIE przez UŻYTKOWNIKA jest dozwolone w ramach limitu jednego konta na flirta (postać dostępna do romansowania), po przekroczeniu którego może zostać uznane za nadużycie tworzenia kont. BEEMOOV zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkodliwe konsekwencje, które mogą wynikać z korzystania z wielu kont dla jednego CZŁONKA i zastrzega sobie prawo do zamknięcia jednego lub więcej kont tego samego UŻYTKOWNIKA w przypadku oczywistego nadużycia, które jest szkodliwe dla innych UŻYTKOWNIKÓW lub dla normalnego działania PLATFORMY.

 

UŻYTKOWNIK jest całkowicie odpowiedzialny za dokładność i aktualizację danych przekazanych w ramach otwierania i zarządzania swoim KONTEM,

 

BEEMOOV zastrzega sobie uznaniowe prawo do odmowy rejestracji osoby, która nie odpowiadałaby intencjom PLATFORM lub szkodziłaby wizerunkowi BEEMOOV bez pociągania spółki do jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.ARTYKUŁ 6: ZASADY FUNKCJONOWANIARejestracja CZŁONKA na którejkolwiek z PLATFORM jest nieodpłatna.

 

Przypomina się, że PLATFORMY umożliwiają dostęp do gry „FREEMIUM”, to znaczy do gry, z której można korzystać całkowicie bezpłatnie bez obowiązku dokonania jakiegokolwiek zakupu (za wyjątkiem kosztu łączenia z Internetem).

 

CZŁONKOWIE mają jednak możliwość zakupienia OPCJI przy pomocy różnych sposobów płatności, również poprzez polecenie lub darowiznę.

 

Zakupione OPCJE są ważne na PLATFORMIE.

 

Te OPCJE będą utracone bez zwrotu kosztów, jeżeli KONTO CZŁONKA zostanie rozwiązanie niezależnie od przyczyny i źródła tego rozwiązania.

 

KONTA są niezbywalne.ARTYKUŁ 7: FORA7.1 Prawa i obowiązki czytelnika

Każdy czytelnik forum dostępnego na PLATFORMIE musi przestrzegać praw własności intelektualnej autorów.

Musi przede wszystkim dbać o nieodtwarzanie i nieupowszechnianie wypowiedzi opublikowanych na tym forum na innych forach lub nośnikach bez zgody ich autorów.

 

Każdy czytelnik jednak może odtworzyć treść tego forum w celu prywatnej konsultacji lub odtworzyć i upowszechnić krótkie fragmenty wypowiedzi w celu informacyjnym lub wyszukiwania, przytaczając nazwę forum i autora wypowiedzi (prawdziwe nazwisko lub pseudonim).

 

7.2 Prawa i obowiązki UCZESTNIKA

Każdy UCZESTNIK jest właścicielem swojej wypowiedzi i powiązanych z nią praw własności intelektualnej.

 

Wypowiedzi na tym forum są publikowane na wyłączną odpowiedzialność UCZESTNIKA.

 

 Z tego tytułu

 

UCZESTNIK zobowiązuje się do:


 • - Rzetelnego zachowania wobec stron trzecich  


 • - Przestrzegania praw stron trzecich  


 • - Poszanowania prywatności stron trzecich i poufności rozmów między UŻYTKOWNIKAMI  


 • - Niezamieszczania treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, rozporządzeniami lub dobrymi obyczajami.  

 

7.3 Prawa i obowiązki BEEMOOV

7.3.1. Kontrola i moderacja WYPOWIEDZI

 

Wszystkie WYPOWIEDZI są moderowane po ich zamieszczeniu.

 

Za każdą opublikowaną wypowiedź ponosi odpowiedzialność jej autor i musi ona być zgodna z prawem.

 

Wypowiedzi brutalne, obraźliwe, oszczercze, rasistowskie, rewizjonistyczne, pochwalające zbrodnie wojenne, pedofilię, nawołujące do zabójstwa lub nakłaniające do samobójstwa, wzbudzające dyskryminację lub nienawiść lub których treść odtwarza bez zezwolenia dzieło chronione prawem własności intelektualnej, sprzeczne z obowiązującym prawem i podlegające sankcjom karnym są całkowicie zakazane. Jeżeli tego typu treści lub każda inna niedopuszczalna treść zostałyby mimo wszystko przesłane, zostaną bardzo szybko usunięte, a ich autorzy będą mogli być ścigani na drodze sądowej.

 

Czytelnicy mogą wystąpić o sprawdzenie każdej spornej wypowiedzi zamieszczonej na forum, kontaktując się z administratorem pod następującym adresem: support@beemoov.com

 

BEEMOOV zastrzega sobie prawo nieopublikowania WYPOWIEDZI napisanej przez CZŁONKA. Zobowiązuje się do podania temu CZŁONKOWI powodów uzasadniających tę odmowę.

 

Niezależnie od systemów moderacji właściwych dla portali społecznościowych zewnętrznych do BEEMOOV, zespół BEEMOOV lub zewnętrzni moderatorzy ochotnicy mogą w zależności od przypadku:


 • - usunąć każdą niedopuszczalną wypowiedź  


 • - ukarać autora niedopuszczalnej wypowiedzi poprzez formalne ostrzeżenie na forum, a nawet usunięcia jego konta w grze.  


 • - zgłosić lub przekazać organom sądowym każdą wypowiedź o charakterze sprzecznym z prawem  


 • - usunąć lub zmienić każdą wypowiedź ujawniającą treść jeszcze niedostępną w grze  

 

Wprowadzono system zgłaszania każdej treści w sposób oczywisty niedozwolonej, aby poinformować BEEMOOV o treści sprzecznej z prawem lub dobrymi obyczajami.

 

7.3.2. Data WYPOWIEDZI

 

BEEMOOV zobowiązuje się do wyświetlenia daty WYPOWIEDZI CZŁONKÓW i upewnić się o ich ewentualnej aktualizacji.ARTYKUŁ 8: OBOWIĄZKI STRON8.1 - Obowiązki UŻYTKOWNIKÓW

W ramach użytkowania PLATFORMY każdy UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do nienaruszania porządku publicznego i do zachowania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i rozporządzeniami, do przestrzegania praw stron trzecich i postanowień niniejszych OWU.

 

Wyłącznie UŻYTKOWNIK jest odpowiedzialny za edycję każdej treści, niezależnie czy ma ona charakter redakcyjny czy graficzny.

 

Każdy UŻYTKOWNIK ma obowiązek:


 • - Rzetelnego i odpowiedzialnego zachowania wobec BEEMOOV i stron trzecich.  


 • - Zachowania uczciwości i prawdziwości informacji przekazanych BEEMOOV i, o ile zaistnieje taka okoliczność, internautom oraz innym UŻYTKOWNIKOM. 


 • - Przestrzegania praw stron trzecich, a zwłaszcza praw BEEMOOV.  


 • - Użytkowania PLATFORM i swojego KONTA zgodnie z celami opisanymi w niniejszych OWU. 


 • - Niezmieniania celów PLATFORM i KONTA, aby popełnić zbrodnię, przestępstwo lub wykroczenie ścigane kodeksem karnym lub inną ustawą.  


 • - Poszanowania prywatności stron trzecich i poufności rozmów między UŻYTKOWNIKAMI.  


 • - Nieusiłowania przekierowania internautów do innych stron internetowych lub konkurencyjnych serwisów. 


 • - Nienaruszania systemów zautomatyzowanego przetwarzania danych, w rozumieniu artykułów 323-1 i następnych kodeksu karnego, wprowadzonych w celu umieszczenia on-line PLATFORM. 


 • - Niezamieszczania treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, rozporządzeniami lub dobrymi obyczajami. 


 • - Niewprowadzania zmian do informacji zamieszczonych on-line przez BEEMOOV lub innego UŻYTKOWNIKA.  


 • - Niewykorzystywania PLATFORMY do masowego wysyłania niechcianych wiadomości (reklamowych lub innych). 


 • - Nierozpowszechniania danych, których skutkiem jest ograniczenie, dezorganizacja, spowolnienie lub przerwanie normalnego funkcjonowania PLATFORMY.  

 

W poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa i rozporządzeń i zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 1881 roku o wolności prasy, UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do nierozpowszechniania wiadomości lub informacji:


 • - Stanowiących fałszywe oszczerstwo wobec BEEMOOV lub UŻYTKOWNIKÓW.  


 • - Sprzecznych z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami, 


 • - Obraźliwych, oszczerczych, rasistowskich, ksenofobicznych, rewizjonistycznych, naruszających honor lub reputację innej osoby. 


 • - Nakłaniających do dyskryminacji, do nienawiści wobec jednej lub grupy osób z racji ich pochodzenia, przynależności lub nie do wspólnoty etnicznej, narodowości, rasy lub określonej religii. 


 • - Zawierających groźby w stosunku do jednej lub grupy osób. 


 • - O charakterze pedofilskim. 


 • - Nakłaniających do popełnienia przestępstwa, zbrodni lub aktu terrorystycznego lub pochwalających zbrodnie wojenne lub zbrodnie przeciw ludzkości. 


 • - Zachęcających do samobójstwa. 


 • - Umożliwiających stronom trzecim bezpośrednie lub pośrednie pozyskanie pirackiego oprogramowania, numerów seryjnych oprogramowania, oprogramowania umożliwiającego dokonanie aktów piractwa lub włamania do systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, wirusów i bomb logicznych i, w sposób ogólny, wszelkich narzędzi oprogramowania lub innych umożliwiających naruszenie praw innej osoby i bezpieczeństwo osób i mienia. 


 • - O charakterze handlowym (pozyskiwanie klientów, nagabywanie, prostytucja, itp.). 

 

8.2 - Obowiązki BEEMOOV

Ogólnym obowiązkiem BEEMOOV jest obowiązek starannego działania. Na BEEMOOV nie ciąży jakikolwiek obowiązek uzyskania rezultatu lub wzmocnionego starannego działania.

 

BEEMOOV zobowiązuje się do wprowadzenia wszelkich środków w celu zapewnienia dostępu i użytkowania PLATFORM 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

 

BEEMOOV zwraca uwagę UŻYTKOWNIKÓW na fakt, że aktualne protokoły komunikacyjne poprzez Internet nie pozwalają w sposób pewny i ciągły zapewnić transmisji elektronicznej wymiany informacji (wiadomości, dokumenty, tożsamość nadawcy lub odbiorcy).ARTYKUŁ 9: ODPOWIEDZIALNOŚĆ9.1. Zasady ogólne

Historie opowiadane w grach BEEMOOV są fikcyjne, wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci i zdarzeń jest przypadkowe i nie może prowadzić do pociągnięcia BEEMOOV do odpowiedzialności.

 

Ponadto BEEMOOV uchyla się od odpowiedzialności:


 • - w przypadku czasowego braku możliwości dostępu do PLATFORM z powodu konserwacji technicznej lub aktualizacji publikowanych informacji;  


 • - n>w przypadku ataku wirusów, niedozwolonego wtargnięcia do systemu zautomatyzowanego przetwarzania danych;  


 • - w przypadku niedozwolonego użytkowania lub nielegalnej eksploatacji PLATFORM;  


 • - w przypadku nieprzestrzegania przez UŻYTKOWNIKÓW niniejszych OWU;  


 • - w przypadku opóźnienia lub niewykonania swoich obowiązków, gdy przyczyna opóźnienia lub niewykonania związana jest z działaniem siły wyższej, takiej jak określono w artykule 18 niniejszych OWU;  


 • - w przypadku zewnętrznej przyczyny nieprzypisanej BEEMOOV;  


 • - w przypadku wszelkich pośrednich lub niematerialnych szkód, takich jak utrata możliwości, utrata korzyści, utrata umowy lub uszczerbek na wizerunku.  


 W przypadku niedozwolonego użytkowania lub nielegalnej eksploatacji PLATFORM, UŻYTKOWNIK ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone stronom trzecim i za konsekwencje reklamacji lub czynności, które mogą z tego wynikać.

 

W każdym przypadku CZŁONEK ma obowiązek udowodnić winę BEEMOOV, aby pociągnąć ją do odpowiedzialności, która będzie ograniczona jedynie do szkód bezpośrednich.

 

9.2 Status dostawcy hostingu

BEEMOOV uzyskał status dostawcy hostingu w rozumieniu artykułu 6 I 2 ustawy z 21 czerwca 2004 roku o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, zwanej LCEN.

 

Z tego tytułu BEEMOOV zobowiązuje się do szybkiego usunięcia wszelkiej treści (dzieła lub komentarza), która została mu zgłoszona i którą uzna za niedozwoloną w rozumieniu artykułu 6 I 2 ustawy LCEN, gdy tylko się o niej dowie.

 

Zgłoszenia treści w sposób oczywisty niedozwolonych należy przesłać pocztą elektroniczną na adres support@beemoov.com lub listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

 

Zgodnie z artykułem 6 I 5 ustawy LCEN, zawiadomienie musi zawierać następujące elementy, aby było uznane za ważne:


 • - data zgłoszenia;  


 • - jeżeli zgłaszający jest osobą fizyczną: jego nazwisko, imię, zawód, adres zamieszkania, obywatelstwo, data i miejsce urodzenia; jeżeli wnioskodawca jest osobą prawną: jego forma prawna, nazwa, adres siedziby i organ, który ją ustawowo reprezentuje;  


 • - nazwisko i adres odbiorcy lub, w przypadku osoby prawnej, nazwa i adres siedziby;  


 • - opis spornych faktów i ich dokładna lokalizacja;  


 • - przyczyny, dla których treść ma być usunięta z podaniem przepisów prawa i uzasadnieniem;  


 • - kopia korespondencji z autorem lub wydawcą spornych informacji i działań z żądaniem ich przerwania, wycofania lub modyfikacji lub uzasadnienie, dlaczego niemożliwy był kontakt z autorem lub wydawcą.  ARTYKUŁ 10: WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA10.1 - Własność BEEMOOV

Marki, logo, slogany, formy graficzne, zdjęcia, animacje, wideo, oprogramowania i teksty na PLATFORMACH są własnością intelektualną BEEMOOV i nie mogą być odtwarzane, wykorzystane lub prezentowane bez wyraźnego zezwolenia BEEMOOV lub jej partnerów pod karą ścigania na drodze sądowej.

 

Wszelka całościowa lub częściowa prezentacja PLATFORM, ich treści w jakikolwiek sposób bez uprzedniego wyraźnego zezwolenia BEEMOOV jest zabroniona i stanowi fałszerstwo podlegające karze na podstawie artykułów L.335-2 i następnych i artykułów L.713-1 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

 

Ten zakaz obejmuje przede wszystkim całościową lub częściową prezentację na stronach internetowych lub w portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, itp. lub na platformach wideo, takich jak Youtube, Twitch, itp.

 

Zakazana jest technika głębokiego linkowania do PLATFORMY bez wyraźnej pisemnej zgody BEEMOOV.

 

BEEMOOV wyraźnie zakazuje:

 

1. Wyodrębnienia poprzez stały lub tymczasowy transfer całości lub jakościowo lub ilościowo istotnej części zawartości bazy danych na inny nośnik niezależnie od sposobu lub formy.

 

2. Ponownego wykorzystania poprzez publiczne udostępnienie całości lub jakościowo lub ilościowo istotnej części zawartości bazy niezależnie od formy.

 

10.2 Licencja na użytkowanie PLATFORM

 

BEEMOOV udziela UŻYTKOWNIKOM osobistej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji upoważniającej ich do użytkowania PLATFORM i zawartych na nich informacji zgodnie z niniejszymi OWU.

 

Każda inna eksploatacja PLATFORM i ich zawartości jest wyłączona z zakresu niniejszej licencji i nie może mieć miejsca bez uprzedniego wyraźnego zezwolenia BEEMOOV.


10.3 Licencja udzielona przez CZŁONKA

W przypadku przekazania przez CZŁONKA jednego elementu uznanego za dzieło w rozumieniu artykułu L 112-2 Kodeksu Własności Intelektualnej, w sposób wyraźny i jedynie w ramach użytkowania PLATFORMY CZŁONEK udziela licencji na prawa do wykorzystania niezbędne do zamieszczenia on-line tego dzieła, zwłaszcza odnośnie do praw do odtwarzania i prezentacji.

 

Ta licencja jest bezpłatnie udzielona BEEMOOV w zamian za usługę udostępnienia wykonaną dla CZŁONKA.

 

W związku z tym BEEMOOV będzie mogła odtwarzać i prezentować dzieło CZŁONKA w każdym formacie na każdej innej stronie PLATFORMY.

 

Niniejsza niewyłączna i zbywalna licencja jest udzielona na okres obowiązywania praw własności intelektualnej i na cały świat.

 

CZŁONEK gwarantuje, że publikowane przez niego dzieła nie stanowią pogwałcenia prawa własności intelektualnej ani jakiegokolwiek czynu nieuczciwej lub szkodliwej konkurencji.

 

Z tego tytułu CZŁONEK zobowiązuje się do zapewnienia obrony BEEMOOV i poniesienia kosztów wszelkich reklamacji bezpośrednio dotyczących dzieł i ich normalnego wykorzystania.ARTYKUŁ 11: ROZWIĄZANIEKażdy UŻYTKOWNIK może zakończyć swoją rejestrację na PLATFORMIE, wnioskując do BEEMOOV o zamknięcie osobistego konta. Ten wniosek będzie uznany za zrealizowany w minimalnym okresie 30 dni roboczych od jego otrzymania przez BEEMOOV.

 

Rozwiązanie pociąga za sobą ostateczne usunięcie wszelkich danych osobowych CZŁONKA z wyjątkiem danych umożliwiających identyfikację edytora treści w rozumieniu ustawy z 21 czerwca 2004 r., które przed zniszczeniem są przechowywane przez jeden rok.

 

Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień niniejszych OWU BEEMOOV może rozwiązać konto UŻYTKOWNIKA bez uprzedzenia i bez powiadomienia w przypadku poważnego uchybienia przez UŻYTKOWNIKA jednemu z jego obowiązków.

 

Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień niniejszych OWU, w przypadku poważnego uchybienia przez UŻYTKOWNIKA jednemu z jego obowiązków, BEEMOOV może rozwiązać konto UŻYTKOWNIKA w maksymalnym okresie piętnastu (15) dni po bezskutecznym przesłaniu UŻYTKOWNIKOWI wiadomości elektronicznej informującej go o uchybieniu i wezwaniu go do dostosowania się do niniejszych OWU.

 

Rozwiązanie nastąpi bez uszczerbku dla odszkodowania, które BEEMOOV może dochodzić od UŻYTKOWNIKA lub jego następców prawnych i przedstawicieli ustawowych jako zadośćuczynienie uszczerbku spowodowanego przez takie uchybienia.

 

UŻYTKOWNIK będzie poinformowany drogą elektroniczną lub innym środkiem komunikacji ad hoc (push notification, wiadomość w grach, itp.) o rozwiązaniu lub o potwierdzeniu rozwiązania jego osobistego konta. Jego dane zostaną zniszczone na jego wniosek lub po upływie ustawowych terminów, licząc od daty rozwiązania osobistego konta.ARTYKUŁ 12: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓWW ramach eksploatacji PLATFORM BEEMOOV może zbierać dane osobowe.

 

Te dane są niezbędne do zarządzania PLATFORMAMI i do dostarczania USŁUG. Dane są przechowywane przez BEEMOOV na potrzeby umowy i jej wykonania z zachowaniem poufności i w poszanowaniu prawa.

 

Z tego tytułu UŻYTKOWNIK jest proszony o zapoznanie się z Polityką prywatności, dostępną pod następującym adresem: https://www.beemoov.pl/legal/privacy, w której znajdzie wszystkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych i ich przetwarzania za pośrednictwem PLATFORM.

 

Zgodnie z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 roku o informatyce, kartotekach i swobodach i z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), BEEMOOV zapewnia wprowadzenie praw dla osób, których dane dotyczą.

 

Przypomina się, że UŻYTKOWNIK, którego dane osobowe są przetwarzane korzysta z prawa do dostępu, poprawienia, aktualizacji, przeniesienia i usunięcia dotyczących go informacji zgodnie z postanowieniami artykułów 49, 50 i 51 ustawy o informatyce i swobodach ze zmianami i z postanowieniami artykułów 15, 16 i 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

Zgodnie z postanowieniami artykułu 56 ustawy o informatyce i swobodach ze zmianami i z postanowieniami artykułu 21 RODO, UŻYTKOWNIK może również sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z uzasadnionych powodów i bez ponoszenia kosztów oraz podawania przyczyn.

 

UŻYTKOWNIK może wykonać to prawo drogą elektroniczną pod adresem: support@beemoov.com lub listownie, pisząc do BEEMOOV na następujący adres: 57, boulevard Gaston Serpette, 44000 Nantes.ARTYKUŁ 13: ZMIANYBEEMOOV zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili niniejszych OWU. Wprowadzone zmiany wejdą w życie z datą ich publikacji i rozpowszechnienia.

 

Każda rejestracja po dacie publikacji zmienionych OWU będzie uznana za dokonaną po wyrażeniu zgody na nową wersję OWU.

 

Każdy CZŁONEK zarejestrowany przed wejściem w życie zmian w OWU zachowuje możliwość rozwiązania w każdej chwili swojego KONTA, tak ja przewiduje artykuł 11. ROZWIĄZANIE niniejszych OWU.ARTYKUŁ 14: OCHRONA NIEPEŁNOLETNICHPLATFORMA jest zakazana dla osób poniżej 16 roku życia, ponieważ może zawierać sceny nagości, zachowania lub aluzje o charakterze seksualnym lub inne treści dla dorosłych (przemoc, religia, śmierć, itp.).

 

Osoby niepełnoletnie w wieku 16 lat i starsze muszą uzyskać pozwolenie ich ustawowego przedstawiciela, aby użytkować PLATFORMĘ.

 

Fakultatywny zakup OPCJI jest zastrzeżony tylko dla pełnoletnich osób fizycznych i mających zdolność do czynności prawnych i dla osób niepełnoletnich pozostających pod ich odpowiedzialnością.

 

Powyżej pewnego progu zakupów, BEEMOOV zastrzega sobie prawo do zażądania od kupującego potwierdzenia, że jest osobą pełnoletnią lub że dysponuje pozwoleniem ustawowego przedstawiciela.

 

Przy braku potwierdzenia żadna odpłatna transakcja nie będzie dozwolona na spornym KONCIE.ARTYKUŁ 15: ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM GRY WIDEO I OCHRONA OSÓB CHORYCH NA PADACZKĘNiektórzy UŻYTKOWNICY mogą mieć napad padaczkowy z utratą przytomności, zwłaszcza gdy widzą pewne silne stymulacje świetlne, takie jak:


 • - szybko następujące po sobie obrazy lub powtarzające się proste figury geometryczne,  


 • - błyskawice lub wybuchy.  


Ci UŻYTKOWNICY narażają się na napady padaczkowe, gdy korzystają z PLATFORM, nawet gdy nie mieli stwierdzonej choroby lub nigdy nie zdarzyły im się napady padaczkowe.

 

BEEMOOV nakłania rodziców do zwrócenia uwagi na dzieci, gdy korzystają one z PLATFORMY.

 

 

BEEMOOV zaleca:


 • - przerwanie gry, gdy UŻYTKOWNIK wykazuje oznaki zmęczenia lub braku snu,  


 • - korzystanie z PLATFORMY w dobrze oświetlonym pokoju, co łagodzi jasność monitora,  


 • - korzystanie z PLATFORMY z zachowaniem prawidłowej odległości od monitora i robienie regularnych przerw.  

 

Ponadto BEEMOOV zaleca natychmiastowe przerwanie gry i skontaktowanie się z lekarzem, jeżeli u UŻYTKOWNIKA wystąpił jeden z poniższych objawów:


 • - zawroty głowy,  


 • - zaburzenie widzenia,  


 • - skurcze gałki ocznej lub mięśni, zaburzenia orientacji  


 • - mimowolne ruchy lub konwulsje,  


 • - chwilowa utrata świadomości.  

 

BEEMOOV zaleca UŻYTKOWNIKOWI skontaktowanie się z lekarzem przed skorzystaniem z PLATFORMY, jeżeli u UŻYTKOWNIKA lub członka jego rodziny wystąpiły już objawy podane powyżej.ARTYKUŁ 16: OSZUSTWO I NADUŻYCIEW celu zastosowania i przestrzegania niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania i Ogólnych Warunków Usług, BEEMOOV nie zezwala na żadną modyfikację lub zniekształcenie w użytkowaniu PLATFORMY i zabrania przede wszystkim następujących działań:

 


 • - Tworzenia, rozpowszechniania lub stosowania programów, oprogramowania, kodów, „add-ons”, „mods”, „hacks”, „zniekształcenie kodu źródłowego”, itp. umożliwiających UŻYTKOWNIKOWI modyfikację funkcjonowania PLATFORMY.  


 • - Wprowadzania lub użytkowania serwerów innych niż serwery BEEMOOV lub jego dostawców hostingu dających dostęp do usług PLATFORMY (serwer lustrzany, emulator).  


 • -Użytkowanie, kradzież lub przywłaszczenie konta innego UŻYTKOWNIKA.  


 • - Zbieranie danych lub informacji o innym UŻYTKOWNIKU w celu przekazania stronom trzecim.  

 

W odpowiedzi na takie zachowania BEEMOOV zastrzega sobie prawo do:


 • - zebrania informacji koniecznych do zablokowania dostępu (adres IP) do PLATFORMY  


 • - usunięcia konta/kont tak zachowujących się UŻYTKOWNIKÓW  


 • - ścigania na drodze sądowej tak zachowujących się UŻYTKOWNIKÓW w przypadku spowodowania strat moralnych lub finansowych BEEMOOV lub tron trzecich.  

 

ARTYKUŁ 17: SIŁA WYŻSZA

W zobowiązaniach kontraktowych siła wyższa ma miejsce, gdy zdarzenie, które nie mogło być przewidziane przez stronę zobowiązaną podczas zawierania umowy i którego skutkom nie można zapobiec poprzez zastosowanie odpowiednich środków, wymyka się spod jej kontroli i uniemożliwia wykonanie zobowiązania.

 

Jeżeli przeszkoda jest tymczasowa, zobowiązanie ulega zawieszeniu, chyba że opóźnienie, które z tego wynika uzasadnia rozwiązanie umowy. Jeżeli przeszkoda jest nieodwracalna, umowa jest rozwiązana z mocy prawa i Strony są zwolnione z ich zobowiązań na warunkach przewidzianych w artykułach 1351 i 1351-1 kodeksu cywilnego.

 

Z tego tytułu BEEMOOV nie poniesie odpowiedzialności zwłaszcza w przypadku ataku piratów informatycznych, niemożliwości rozporządzania sprzętem, materiałami, częściami zamiennymi, wyposażeniem osobistym lub innym, w przypadku przerwy w działaniu elektronicznych sieci komunikacyjnych oraz w przypadku wystąpienia wszelkich okoliczności lub zdarzenia niezależnego od woli BEEMOOV, które nastąpiło po zawarciu OWU, uniemożliwiając wykonanie ich w normalnych warunkach.

 

W takiej sytuacji UŻYTKOWNIK nie może żądać wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania i nie może wnieść o żadne roszczenie od BEEMOOV.

 

W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych zdarzeń, BEEMOOV dołoży starań, aby jak najszybciej poinformować o tym UŻYTKOWNIKA.ARTYKUŁ 18: POSTANOWIENIA OGÓLNEŻadna informacja, żaden dokument nie może spowodować powstania obowiązków niezawartych w niniejszych OWU, o ile nie są przedmiotem nowego porozumienia między stronami.

 

Fakt, że jedna ze STRON nie zażądała zastosowania na stałe lub tymczasowo jakiegoś warunku niniejszych OWU nie może zostać uznany za odstąpienie od niego.

 

W przypadku trudności w interpretacji między którymkolwiek z tytułów znajdujących się w nagłówku warunków i którymkolwiek warunkiem, tytuły będą uznane za nieistniejące.

 

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWU okaże się nieważne w świetle obowiązującego przepisu prawa lub rozporządzenia i/lub prawomocnego wyroku sądowego, zostanie ono uznane za niewpisane i nie będzie miało żadnego wpływu na ważność pozostałych warunków, które będą miały pełne zastosowanie.

 

Taka zmiana lub wyrok nie upoważnia w żadnym przypadku UŻYTKOWNIKÓW do nieuznawania niniejszych OWU.ARTYKUŁ 19: STOSOWANE PRAWO I ROZWIĄZYWANIE SPORÓWPRZY BRAKU BEZWZGLĘDNIE PRZECIWNYCH ZASAD PORZĄDKU PUBLICZNEGO, NINIEJSZE OWU ORAZ RELACJE MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM I BEEMOOV PODLEGAJĄ PRAWU FRANCUSKIEMU.

 

W przypadku sporu między stronami na temat interpretacji, wykonania lub rozwiązania niniejszych OWU, strony dołożą starań do jego polubownego rozwiązania.

 

UŻYTKOWNIK powinien najpierw skontaktować się z działem obsługi klienta BEEMOOV drogą elektroniczną pod adresem: support@beemoov.com

 

Jeżeli nie zostanie osiągnięte porozumienie, zaproponowane będzie fakultatywne postępowanie mediacyjne prowadzone w duchu rzetelności i dobrej wiary w celu osiągnięcia polubownego rozwiązania każdego konfliktu związanego z niniejsza umową, w tym dotyczącego jej ważności.

 

Strona, która chce podjęcia postępowania mediacyjnego musi o tym uprzednio poinformować drugą stronę listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, który będzie zawierać wskazanie kwestii konfliktowych. Jeżeli po upływie piętnastu (15) dni strony nie dojdą do porozumienia, spór będzie mógł być poddany mediacji konwencjonalnej lub sądowej. Przy założeniu, że mediacja się nie powiedzie, spór, który byłby przedmiotem mediacji zostanie przedłożony właściwemu sądowi wskazanemu powyżej.INFORMACJE PRAWNEWydawcą niniejszej strony internetowej jest BEEMOOV (zwana dalej BEEMOOV), Spółka akcyjna uproszczona o kapitale 200.000 euro, wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek w NANTES pod numerem B 492 377 908, z siedzibą w 57 Boulevard Gaston Serpette - 44000 NANTES, mająca wspólnotowy numer VAT: FR82 492 377 908. (E-mail: support@beemoov.com ; Telefon: +33 (0)1 84 16 32 99).

 

Dyrektorami publikacji są Benoit Guihard i Jean-Philippe Tessier.

 

Dostawcą usługi hostingowej, bezpośredniego i stałego przechowywania PLATFORM jest spółka OVH: OVH, 2 rue Kellermann, 59100 ROUBAIX, Francja (Telefon: +33 (0).899.701.761, strona internetowa: www.ovh.fr)OGÓLNE WARUNKI USŁUGPLATFORMA może być użytkowana w sposób całkowicie nieodpłatny. Jednak CZŁONEK jeżeli chce, może zakupić róże rodzaje wirtualnej waluty lub odpłatne opcje umożliwiające szybszy postęp w grze.

 

Niniejsze OGÓLNE WARUNKI USŁUG (OWUs) stanowią ramy dla opcjonalnie odpłatnego użytkowania PLATFORMY. Mają one zastosowanie do każdego zamówienia usług na PLATFORMIE przez CZŁONKA (zwanego dalej „KLIENTEM”) w BEEMOOV, Spółka Akcyjna Uproszczona (SAS) o kapitale 200 000 euro, wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek w Nantes pod numerem B 492 377 908, z siedzibą 57 Boulevard Gaston Serpette 44000 NANTES (zwana dalej „BEEMOOV”).

 

Ważne: każdy zakup OPCJI na PLATFORMIE objęty jest obowiązkową akceptacją przez KLIENTA niniejszych Ogólnych Warunków Usług (OWUs)ARTYKUŁ 1: DEFINICJE • - KLIENT: oznacza kontrahenta BEEMOOV, który gwarantuje, że jest konsumentem zgodnie z definicją prawną i francuskim orzecznictwem. Z tego tytułu określa się wyraźnie, że KLIENT działa poza swoją zwykłą lub handlową działalnością.  


 • - KONTO: oznacza interfejs, na którym są zgrupowane wszystkie dane przekazane przez CZŁONKA przechowywane na PLATFORMIE.  


 • - CZŁONEK: oznacza każdego UŻYTKOWNIKA zarejestrowanego na PLATFORMIE w celu korzystania z różnych usług oferowanych przez BEEMOOV.  


 • - OPCJA: oznacza wyposażenie, postać lub, szerzej, dodatkową odpłatną funkcjonalność umożliwiającą uzyskanie postępu w grze.  


 • - STRONY: oznacza łącznie BEEMOOV i CZŁONKA przystępującego do zakupu jednej lub kilku OPCJI.  


 • - PLATFORMA: oznacza bez różnicy jedną z którychkolwiek stron internetowych i aplikacji mobilnych do obsługi gier BEEMOOV. PLATFORMY obejmują wszystkie administrowane strony web, aplikacje mobilne i usługi oferowane UŻYTKOWNIKOM,  


 • - ODWIEDZAJĄCY: oznacza każdą osobę, która odwiedza i nawiguje na PLATFORMIE.  


 • - UŻYTKOWNICY: oznacza wspólnie CZŁONKÓW i ODWIEDZAJĄCYCH.  ARTYKUŁ 2: PRZEDMIOTNiniejsze OWUs określają prawa i obowiązki każdej ze STRON w ramach zakupu OPCJI.ARTYKUŁ 3: AKCEPTACJA OWUsKLIENCI mają obowiązek uważnego przeczytania, pobrania i wydrukowania niniejszych zaakceptowanych OWUs przy rejestracji lub po każdej aktualizacji i udostępnianych im przy każdym proponowanym sposobie płatności za zamówienie OPCJI złożone na PLATFORMIE.

 

Odsyłacz w formie linka do niniejszych OWUs jest zamieszczony na dole każdej strony PLATFORMY i należy je skonsultować przed złożeniem zamówienia.

 

BEEMOOV zaleca KLIENTOWI przeczytanie niniejszych OWUs przy każdym kolejnym zamówieniu, ponieważ najnowsza ich wersja ma zastosowanie do nowego zamówienia OPCJI.ARTYKUŁ 4: OBOWIĄZKI STRON4.1. Obowiązki KLIENTA

 

KLIENT, klikając na rubrykę „Bank” decyduje o użyciu dodatkowej płatnej funkcjonalności w celu zakupienia jednej lub kilku OPCJI, aby w konsekwencji uzyskać szybszy postęp w grze.

 

KLIENT, nabywając OPCJE, zobowiązuje się do zapłaty ceny określonej na PLATFORMIE, do przestrzegania wszystkich przepisów prawa i rozporządzeń i do uprzedzenia BEEMOOV o każdej informacji, którą mógł pozyskać, a która mogłaby mieć wpływ na wykonanie niniejszych OWUs.

 

4.2. Obowiązki BEEMOOV

 

BEEMOOV zobowiązuje się w ramach określonych niniejszymi OWUs do zasilenia KONTA CZŁONKA/KLIENTA zgodnie z zakupionym typem OPCJI.ARTYKUŁ 5: ZAKUP OPCJI5.1 Charakterystyka produktów

 

BEEMOOV zobowiązuje się do zaprezentowania głównych charakterystyk OPCJI i obowiązkowych informacji, które KLIENT musi otrzymać na mocy obowiązującego prawa.

 

KLIENT zobowiązuje się do uważnego przeczytania tych informacji przed złożeniem zamówienia na PLATFORMIE.

 

Z wyjątkiem wyraźnej odmiennej informacji na PLATFORMIE, wszystkie OPCJE oferowane przez BEEMOOV są zgodne z obowiązującymi przepisami europejskimi i z zasadami mającymi zastosowanie we Francji.

 

5.2 – Procedura zamówienia

 

Zamówienia na OPCJE są składane bezpośrednio na PLATFORMIE. Aby złożyć zamówienie, KLIENT postępuje zgodnie z etapami opisanymi poniżej (zwraca się uwagę, że w zależności od strony startowej KLIENTA, etapy mogą się trochę różnić).

 

5.2.1. Wybór OPCJI

 

Klikając na rubrykę „Bank”, KLIENT decyduje o użyciu dodatkowej płatnej funkcjonalności w celu zakupienia OPCJI pozwalających uzyskać szybszy postęp w grze.

 

KLIENT ma udostępnione różne sposoby płatności, aby otrzymać OPCJE w zamian za pewną kwotę pieniędzy.

 

5.2.2. Zamówienia

 

Aby złożyć zamówienie na OPCJE, KLIENT musi się zarejestrować/zalogować. Po wybraniu OPCJI, KLIENT ma do dyspozycji różne sposoby płatności.

 

KLIENT powinien sprawdzić zawartość zamówienia (w tym liczbę opcji, sposób płatności, cena) przed jego zatwierdzeniem.

 

KLIENT może wówczas przejść do zapłaty za OPCJE, postępując według instrukcji zamieszczonych na PLATFORMIE i przekazać wszystkie informacje konieczne do zafakturowania i wykonania USŁUG.

 

5.2.3. Potwierdzenie odbioru

 

Po wykonaniu wszystkich powyższych etapów na PLATFORMIE pojawi się powiadomienie potwierdzające odbiór zamówienia KLIENTA.

 

BEEMOOV nie wysyła potwierdzenia zamówienia w żadnej innej formie.

 

5.3. Data zamówienia

 

Datą zamówienia jest data potwierdzenia przez BEEMOOV odbioru on-line zamówienia. Terminy zamieszczone na PLATFORMIE zaczynają swój bieg dopiero od tej daty.

 

5.4. Cena

 

Przy każdym zakupie OPCJI KLIENT znajdzie na PLATFORMIE ceny w obiegowej walucie zawierające wszystkie podatki.

 

Ceny zawierają przede wszystkim podatek od wartości dodanej od towarów i usług (VAT) o stawce obowiązującej w dniu złożenia zamówienia. Każda zmiana obowiązującej stawki wpływa na cenę zakupu OPCJI od daty wejścia w życie nowej stawki.

 

Obowiązującą jest cena zamieszczona na PLATFORMIE w dniu złożenia zamówienia przez KLIENTA z wyjątkiem poważnego błędu. BEEMOOV zastrzega sobie prawo do zmiany ceny OPCJI.ARTYKUŁ 6: PŁATNOŚĆ6.1 Sposoby płatności

 

KLIENT ma do dyspozycji różne sposoby płatności, aby otrzymać OPCJE w zamian za pewną kwotę pieniędzy w obiegowej walucie.

 

Niektórymi z tych sposobów zarządzają bezpośrednio dostawcy usług płatniczych partnerzy BEEMOOV, którzy mogą narzucić szczegółowe warunki użytkowania i/lub dodatkowe koszty. KLIENT ma obowiązek sprawdzenia tych szczegółowych warunków i/lub dodatkowych kosztów przed dokonaniem zakupu. KLIENT wyraźnie przyznaje, że BEEMOOV ma prawo według własnego uznania zmodyfikować lub zmienić dostęp do poszczególnych sposobów płatności oferowanych na PLATFORMIE.

 

KLIENT ma przede wszystkim dostęp do następujących sposobów płatności:


 • - Karta kredytowa  


 • - PayPal  


 • - Apple Store  


 • - Google Play  


 • - HIPAY  


 • - Boa Compra  


 • - EBanx  


 • - SMS  

 

6.2 Data płatności

 

Konto KLIENTA zostanie obciążone po zamówieniu OPCJI złożonym na PLATFORMIE.

 

6.3 Opóźnienie lub odmowa zapłaty

 

Jeżeli bank odmówi obciążenia karty kredytowej lub innego środka płatności, KLIENT powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta BEEMOOV, aby zapłacić za zamówienie przy pomocy innego ważnego środka płatniczego. Przy założeniu, że z jakiejś przyczyny przekazanie pieniędzy należnych od KLIENTA okazałoby się niemożliwe, zamówienie zostanie anulowane.ARTYKUŁ 7: PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWYKLIENT będący rezydentem Unii Europejskiej ma z zasady termin 14 pełnych dni na odstąpienie od umowy, licząc od zaakceptowania zamówienia i w konsekwencji zapłaty.

 

Jednak zgodnie z artykułem L. 221-28 13 kodeksu konsumenckiego, KLIENT w sposób wyraźny rezygnuje ze swojego prawa do odstąpienia od umowy, ponieważ dokonuje zakupu cyfrowej treści niedostarczanej na nośniku materialnym, której realizacja następuje po zapłacie za OPCJE przez KLIENTA.

 

Ponieważ OPCJE są z zasady udostępniane KLIENTOWI natychmiast po zakupie, KLIENT nie ma możliwości wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy od chwili, gdy zaczął korzystać z OPCJI w ramach gry oferowanej na PLATFORMIE.

 

Zaznacza się, że niewykorzystanie OPCJI powyżej 14 pełnych dni ustawowego okresu do odstąpienia od umowy nie stanowi podstawy do zwrotu pieniędzy.ARTYKUŁ 8: ODPOWIEDZIALNOŚĆBEEMOOV nie poniesie w żadnym przypadku odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązków przypisanych KLIENTOWI, zwłaszcza podczas wprowadzania zamówienia.

 

BEEMOOV nie będzie mogła być uznana za odpowiedzialną lub że uchybiła niniejszym OWUs w przypadku opóźnienia lub niewykonania zobowiązania z powodu siły wyższej w rozumieniu artykułu 9.

 

BEEMOOV nie kontroluje stron web, które są bezpośrednio lub pośrednio połączone z PLATFORMĄ. W związku z tym wyklucza wszelką odpowiedzialność za publikowane na nich treści. Linki do zewnętrznych stron web są podane tytułem informacji i nie jest udzielona żadna gwarancja odnośnie do ich zawartości.

 

PRZYPOMINA SIĘ, ŻE NIEKTÓRE SPOSOBY PŁATNOŚCI MAJĄ SWOJE OGÓLNE WARUNKI I KLIENT MA OBOWIĄZEK SIĘ Z NIMI ZAPOZNAĆ.ARTYKUŁ 9: SIŁA WYŻSZABEEMOOV nie poniesie odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie lub zwłoka w wykonaniu jednego z zobowiązań określonych w niniejszych OWUs wynikać będzie z siły wyższej, tak jak opisano w artykule 17 Ogólnych Warunków Użytkowania (OWU).ARTYKUŁ 10: WAŻNOŚĆ OGÓLNYCH WARUNKÓWWszelka zmiana obowiązujących ustaw lub rozporządzeń lub każdy wyrok właściwego sądu unieważniający jeden lub kilka warunków niniejszych Ogólnych Warunków pozostanie bez wpływu na niniejsze warunki Ogólne. Taka zmiana lub wyrok nie upoważnia w żadnym przypadku KLIENTÓW do nieuznawania niniejszych Ogólnych Warunków.

 

Wszelkie warunki nieokreślone bezpośrednio podlegają zwyczajom sektora sprzedaży detalicznej dla spółek z siedzibą we Francji.ARTYKUŁ 11: ZMIANA OWUsNiniejsze OWUs mają zastosowanie do wszystkich zakupów OPCJI za pośrednictwem PLATFORMY dostępnej on-line.

 

OWUs mają dokładną datę i mogą być w każdej chwili zmienione i aktualizowane przez BEEMOOV. Zastosowanie mają OWUs obowiązujące w chwili składania zamówienia. Zmiany w OWUs nie mają zastosowania do zakupów już dokonanych.ARTYKUŁ 12: DANE OSOBOWEBEEMOOV zbiera na PLATFORMIE dane osobowe swoich KLIENTÓW, także za pośrednictwem plików cookie. KLIENCI mogą wyłączyć pliki cookie, postępując zgodnie z instrukcjami udostępnionymi przez ich przeglądarkę.

 

Dane zebrane przez BEEMOOV będą wykorzystane do przetworzenia zamówień OPCJI złożonych na PLATFORMIE, do zarządzanie kontem KLIENTA, do analizy zamówień i, jeżeli KLIENT wyraźnie wybrał tę opcję, do wysyłania korespondencji handlowej, newsletterów, ofert promocyjnych i/lub informacji o specjalnej sprzedaży, chyba że KLIENT nie chce już otrzymywać takiej korespondencji od BEEMOOV.

 

Dane KLIENTA są przechowywane przez BEEMOOV na potrzeby umowy, jej wykonania z zachowaniem poufności i w poszanowaniu przepisów prawa przez 3 lata od daty zakończenia relacji handlowej, jeżeli jesteś klientem lub od daty ostatniego kontaktu, jeżeli jeszcze nie jesteś klientem.

 

KLIENCI mogą w każdej chwili wyrejestrować się, przechodząc do swojego konta lub klikając na link hipertekstowy zamieszczony w tym celu na dole każdej oferty otrzymanej pocztą elektroniczną. Dane mogą być częściowo lub w całości przekazane usługodawcom BEEMOOV biorącym udział w procesie zamówienia.

 

W celach handlowych BEEMOOV może przekazać swoim partnerom handlowym nazwiska i dane kontaktowe swoich KLIENTÓW, pod warunkiem, że wyrazili oni na to zgodę podczas rejestracji na PLATFORMIE.

 

BEEMOOV zwróci się ze specjalnym zapytaniem do KLIENTÓW czy chcą, aby ich dane osobowe zostały ujawnione. KLIENCI mogą w każdej chwili zmienić zdanie, kontaktując się z BEEMOOV.

 

BEEMOOV może także zapytać KLIENTÓW czy chcą otrzymywać korespondencję akwizycyjną od jej partnerów.

 

Zgodnie z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 roku o informatyce, kartotekach i swobodach i z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), BEEMOOV zapewnia wprowadzenie praw dla osób, których dane dotyczą.

 

Przypomina się, że KLIENT, którego dane osobowe są przetwarzane korzysta z prawa do dostępu, poprawienia, aktualizacji, przeniesienia i usunięcia dotyczących go informacji oraz z prawa do ograniczenia przetwarzania zgodnie z artykułami 49,50, 51,53 i 55 Ustawy o Informatyce i Swobodach i z postanowieniami artykułów 15, 16, 17 i 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

Zgodnie z postanowieniami artykułu 56 Ustawy o Informatyce i Swobodach i z postanowieniami artykułu 21 RODO, KLIENT może również sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z uzasadnionych powodów i bez ponoszenia kosztów oraz podawania przyczyn.

KLIENT może również przekazać zalecenia dotyczące postępowania z jego danymi po śmierci i wskazać BEEMOOV jako podmiot, który przekaże lub nie przekaże tych danych stronie trzeciej uprzednio wybranej przez KLIENTA.

 

Klient może wykonać to prawo drogą elektroniczną pod adresem: support@beemoov.com lub listownie, pisząc do BEEMOOV SAS, 57, boulevard Gaston Serpette, 44 000 Nantes.

 

KLIENT może także złożyć zażalenie do organu nadzorczego CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).ARTYKUŁ 13: REKLAMACJEBEEMOOV udostępnia KLIENTOWI „Telefoniczny Serwis Klienta” pod następującym numerem: +33(0)1 84 16 32 99 (numer o niepodwyższonej opłacie). Każdą pisemną reklamację KLIENT powinien przesłać do BEEMOOV SAS, 57, boulevard Gaston Serpette, 44 000 Nantes.ARTYKUŁ 14: WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNAWszystkie elementy wizualne i dźwiękowe na PLATFORMIE, w tym zastosowana podstawowa technologia, są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym i/lub patentem.

 

Te elementy są wyłączną własnością BEEMOOV. Każda osoba edytująca stronę web i chcąca utworzyć bezpośredni link hipertekstowy do PLATFORMY musi pisemnie zwrócić się o zgodę do BEEMOOV.

 

Zezwolenie BEEMOOV nie będzie miała w żadnym przypadku ostatecznego charakteru. Link będzie musiał być usunięty na żądanie BEEMOOV. Są bezwzględnie zakazane linki hipertekstowe do PLATFORMY wykorzystujące techniki ramkowania (framing) lub włączania linków hipertekstowych (hotlink).ARTYKUŁ 15: STOSOWANE PRAWO I ROZWIĄZYWANIE SPORÓWPRZY BRAKU BEZWZGLĘDNIE PRZECIWNYCH ZASAD PORZĄDKU PUBLICZNEGO, NINIEJSZE OWUs ORAZ RELACJE MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM I BEEMOOV PODLEGAJĄ PRAWU FRANCUSKIEMU.

 

W przypadku sporu między BEEMOOV i KLIENTEM na temat interpretacji, wykonania lub rozwiązania niniejszych OWUs, STRONY dołożą starań do jego polubownego rozwiązania.

 

W takim przypadku KLIENT powinien najpierw skontaktować się z działem mediacji BEEMOOV pod następującym adresem Fevad (Fédération du e-commerce et de la Vente à Distance) 60 rue La Boétie - 75008 PARIS

Jeżeli nie zostanie osiągnięte porozumienie, zaproponowane będzie fakultatywne postępowanie mediacyjne prowadzone w duchu rzetelności i dobrej wiary w celu osiągnięcia polubownego rozwiązania każdego konfliktu związanego z niniejsza umową, w tym dotyczącego jej ważności.

 

W zastosowaniu artykułu L. 616-1 kodeksu konsumenckiego BEEMOOV przekazuje konsumentowi dane kontaktowe mediatora właściwego sektora konsumenckiego. Klient może się skontaktować: Fevad (Fédération du e-commerce et de la Vente à Distance) 60 rue La Boétie - 75008 PARIS do którego można się zwrócić poprzez ten link: http://www.mediateurfevad.fr

 

STRONA, która chce podjęcia postępowania mediacyjnego musi o tym uprzednio poinformować drugą STRONĘ listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, który będzie zawierać wskazanie kwestii konfliktowych.

 

Ponieważ mediacja nie jest obowiązkowa, KLIENT lub BEEMOOV mogą w każdej chwili wycofać się z tej procedury.

 

PRZY ZAŁOŻENIU, ŻE MEDIACJA SIĘ NIE POWIEDZIE LUB NIE ZOSTANIE WZIĘTA POD UWAGĘ, SPÓR, KTÓRY BYŁBY PRZEDMIOTEM MEDIACJI ZOSTANIE PRZEDŁOŻONY SĄDOWI FRANCUSKIEMU.